top of page
  • תמונת הסופר/תOri Shabathai

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), השתפ"ג -2023


ביום 1.6.23, נכנס לתוקפו חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), השתפ"ג -,2023- הידוע גם כחוק ההסדרים.

במסגרת החוק נכללו מספר שינויים במספר תחומים כגון: מיסוי דירות, מיסוי מקרקעין, התחדשות עירונית, תכנון ובנייה, גבייה ממשלתית ועוד.


חוק זה בא לתקן חוקים ישנים ולקבוע הוראות נוספות שחושב לדעת ולהכיר.


חוק ההסדרים מתקן, תיקונים עקיפים, מספר חוקים כדלקמן:

א. חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה 1995- מס' 26

ב. חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים (תיקון מס' 2 והוראת שעה) ותחילה, התשפ"ב 2022.

ג. חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג 1963- מס' 100.

ד. חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 62 - הוראת שעה), התשס"ח 2008- מס' 3.

ה. חוק מס ערך מוסף, התשל"ו 1975- מס' 60.

ו. חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה1965- מס' 140.

ז. פקודת מס הכנסה - מס' 264.

ח. חוק מס ערך מוסף, התשל"ו1975- מס' 61.

ועוד...


במאמר זה נפרט, מעט, על חלק מהשינויים שהביא איתו חוק ההסדרים, כדלקמן:


1. מיסוי מקרקעין- צמצום תקופת ההטבה למשפרי דיור:

סעיף 10 (א) לחוק ההסדרים קובע כי תקופת ההטבה למשפרי דיור תצומצם מ-24 חודשים ל-18 חודשים.

המצב שהיה עד עכשיו והשינוי בפועל:

חוק מיסוי מקרקעין אפשר לבעלי דירה יחידה, אשר מעוניינים להחליף את דירתם, להחזיק 2 דירות בו זמנית ועדיין להנות מפטור דירה יחידה (שבח ורכישה) וזאת בהתאם לכך שימכרו את דירתם הראשונה בתוך 24 חודשים.

חוק ההסדרים קובע, כהוראת שעה מיום 1.6.23 ועד ליום 31.5.2025, כי התקופה תצומצם ל-18 חודשים וזאת במטרה לעודד כניסת דירות מגורים נוספות לשוק.


2. רישום משכנתא:

חוק ההסדרים הביא לכך שמהיום אין צורך בהמצאת אישור העדר חובות (אישור עירייה) כאשר מבקשים לרשום משכנתא במקרקעין.


3. צמצום הרוב הנדרש בבנייה חדשה בבית משותף:

הופחת הרוב הנדרש לצורך ביצוע פרויקט "פינוי בינוי – תמ"א 38/2", כל שנדרשת הסכמתם של שני שליש מבעלי הדירות בבית המשותף ששני שלישים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם.

לפני חוק ההסדרים הייתה דרישה ל-4/5.


4. שכירות- קיזוז דמי שכירות לבעלי דירת מגורים יחידה השוכרים דירה אחרת:

חוק ההסדרים קובע כי אדם שבבעלותו דירה יחידה אותה הוא משכיר לצד ג' ובמקביל שוכר דירת מגורים אחרת אזי ניתן לנכות את דמי השכירות שהתקבלו מהדירה המושכרת עד לסך של 90 אלף ₪ בשנה (7,500 ₪ לחודש).

הטבה זאת תתאפשר רק לאלו שבחרו בתשלום מס בשיעור 10% בשנה ( סעיף 122 לפקודת מס הכנסה).

הטבה זאת לא תחול אם מדובר בהשכרת הדירה מאדם "קרוב".

הטבה זאת לא תאפשר ניכוי הוצאות אחרות כגון: אדם שמנהל עסק מהבית לא יוכל לנכות עד רבע מדמי השכירות והוצאות הבית ועל כן יש לערוך חישוב ותכנון מס מדויק מול עו"ד ו/או רו"ח, כאשר לכל מקרה נתונים שונים.

5. מחיקת הערות אזהרה שנרשמו על זכויות בעלי הדירות:

לא אחת נרשמות הערות אזהרה על זכויות בעלי דירות בהמשך להתקשרות בהסכמי התחדשות עירונית, הערות אשר מכבידות על בעלי הדירות במכירתן ו/או בהתקשרותם בהסכם אחר ו/או מול יזם חדש.


סעיף 132 לחוק המקרקעין, תשכ"ט- 1969, קובע כי הערת האזהרה תמחק אם להנחת דעתו של רשם המקרקעין קיימות העילות למחיקתה, מחיקה שתבוצע לאחר מתן הודעה לצדדים.


חוק ההסדרים נתן לממונה את האפשרות לקבוע על ביטול ו/או פקיעה של הערת אזהרה ו/או הסכם, דבר אשר יהווה הוכחה, להנחת דעתו של הרשם ותקנה לרשם את הזכות למחוק את הערת האזהרה וזאת בתנאי שחלפו 45 ימים מיום המצאת החלטת הממונה לצדדים.


6. שינויים נוספים בחוק ההסדרים:

במסגרת חוק ההסדרים בוצעו שינויים נוספים כגון: הטלת מס רכישה על דירות "מעטפת", ביטול הטבת הפטור הלינארי המוטב למי שבונה דירת מגורים על קרקע פנויה, שינוי ההטבות במסגרת פרויקטים הקשורים בהתחדשות עירונית, הרחבת סמכויות ועדות מקומיות לאישור תוכניות, שינוי יעוד מתעסוקה למגורים, הסדרי מס של בעלי עסק זעיר ועוד.קישור לחוק ההסדרים:


***האמור לעיל מהווה מידע כללי ואין לראות בו משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי.

אורי שבתאי משרד עורכי דין, כאן עבורכם בכל הקשור לנושאים משפטיים ובפרט גיבוש אסטרטגיה משפטית מיסויית בכל הקשור לעסקאות מקרקעין.***


Comments


bottom of page